Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

CCI10112021.jpg (573 KB)

W dniu 12.jpg (363 KB)

Przechwytywanie-1.JPG (36 KB)

Gmina Bytoń realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach i ujęcia wody w Bytoniu ”.

etap 1 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach gm. Bytoń”.

Operacja typu – gospodarka wodno-ściekowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Przewidywany cel operacji – poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bytoń poprzez zmniejszenie ilości osadów ściekowych i podniesienie stopnia jakości wody.

Koszt realizacji zadania – 674 000; w tym ze środków EFRROW – 333 312 zł.

czytaj więcej

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, przypadającego na 20 października, pragnę złożyć wszystkim Seniorom – mieszkańcom gminy Bytoń, życzenia długich lat życia wypełnionych radością, ciepłem, szacunkiem oraz życzliwością najbliższych.

Życzę Państwu, aby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości spełniania marzeń.


/Artur Ruciński - Wójt Gminy Bytoń/

 

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń ogłasza nabór uczestników do projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych na terenie Gminy Bytoń- edycja II ” informuje, że ogłasza nabór dla 6 kobiet oraz 8 mężczyzn do uczestnictwa w/w projekcie oraz 1 kobietę – u której będą świadczone usługi opiekuńcze w miejscu mieszkania .

 Projekt realizowany będzie od 01.10.2021 do 30.09.2023r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu lub mailowo na adres gops@ugbyton.pl

Do projektu zapraszamy seniorów  - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

 

Czas trwania naboru: od 18.10.2021r. do 26.10.2021r.

czytaj więcej

27.09.2021

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Bytoń informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Bytoń i tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Bytoń

Artur Ruciński

czytaj więcej

logotyp.jpg (13 KB)

„Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP.03.03.00-04-0017/19 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie. W ramach projektu zrealizowano następujące prace z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku publicznego: docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian fundamentowych w obrębie cokołu), docieplenie stropodachu budynku głównego szkoły oraz likwidację przeciekania dachów poprzez wymianę pokrycia dachowego budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej oraz budynku szatni, wymianę stolarki okiennej na nową, wymianę istniejącego kotła na nowy oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. Grupą docelową projektu są użytkownicy ww. budynku użyteczności publicznej, głównie mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły w Witowie poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowana termomodernizacja umożliwi:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię;

- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej;

- oszczędność energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego;

- pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla);

- osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń w obiekcie;

- poprawę warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynku;

- utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji budynku użyteczności publicznej o każdej porze roku;

- zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i wynikającą z tego zwiększoną alokację środków na inne zadania Gminy.

Wartość projektu: 404 765,11 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  344 050,34 zł.

czytaj więcej

CEEB - złóż deklarację

(od 1 lipca 2021 r.)

 

1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

czytaj więcej