swiss https://www.vapesshop.de the big ten started fees are raised yet unfortunately customers continues to be feel valuable. thanks for visiting replicawatch.io. demanding output prerequisites usually are very long in addition to trusted the best wellreplicas in the world safeguard. balenciaga.to for sale to create truly professional high-level convoluted functionality pay attention to. each of the https://christiandior.to/ for sale is a master masterpiece. luxury https://www.noobfactory.to/ certainly is the earliest to brew a accomplish watch business.. find the cheap prices on https://www.redditwatches.com. Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.


Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę

Informujemy, że Gmina Bytoń przystępuje do sprzedaży węgla, zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do składania wniosków.

Gmina planuje również sprzedaż węgla od 1 stycznia 2023 r.


 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA

z przeznaczeniem dla gospodarstwa domowego

 

czytaj więcej

„Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP.03.01.00-04-0004/20-00 pn. „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 03.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej      ze źródeł odnawialnych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem projektu jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii – mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby następujących budynków użyteczności publicznej w Gminie Bytoń:

- Urząd Gminy Bytoń – instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,87 kW;

- Szkoła Podstawowa w Morzycach – instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,2 kW;

- Szkoła Podstawowa w Witowie – instalacja fotowoltaiczna o mocy 18,48 kW;

- Oczyszczalnia Ścieków w Morzycach – instalacja fotowoltaiczna o mocy 21,12 kW;

- SUW Witowo – instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,84 kW;

- SUW Bytoń – instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,96 kW.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem projektu jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Bytoń.

Wartość projektu: 526 864,80 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  263 432,40 zł.

czytaj więcej

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gmin trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom.

Przekazanie tabletek z jodkiem potasu do samorządów terytorialnych ma charakter prewencyjny, ponieważ zagrożenie skażeniem radiacyjnym jest bardzo mało prawdopodobne.

To działania prewencyjne, ponieważ w obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

Przyjęcie tabletki jest dobrowolne i należy zrobić to dopiero po sygnale od odpowiednich służb.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się z chwilą powstania zagrożenia, na polecenie stosownych władz.

Tabletki będą wydawane wyłącznie osobom dorosłym.

Za podanie tabletek dzieciom będą odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu,                na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Bytoń.

Informujemy, że Gmina Bytoń opracowała „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców Gminy Bytoń o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania. Zgodnie z tym planem punktami wydawania tabletek jodku potasu będą lokale, w których odbywają się wybory :

 • Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzisławiu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie (m. Witowo)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie (m. Morzyce)
 • Świetlica Wiejska w Niegibalicach

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości powinni zgłaszać się do tych punktów zgodnie z obowiązującym podziałem, tak jak podczas wyborów.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz  w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu niezależnie od pory dnia czy nocy, które nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek.

Każdy odbiorca tabletek jodku potasu, niezależnie od liczby otrzymywanych tabletek, będzie miał zapewniony dostęp do broszury informacyjnej.

W/w broszura jest już dostępna na stronie internetowej Gminy Bytoń – www.ugbyton.pl

Broszura Informacyjna

Ulotka dołączona do opakowania, informacja dla pacjenta

czytaj więcej

„Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP. 07.01.00-04-0089/20 pn. „Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu”, współfinansowany         z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 07.01.00 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem projektu jest adaptacja poddasza budynku świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć aktywizujących dla mieszkańców Gminy Bytoń, a w szczególności sołectw Stróżewo, Nowy Dwór i Bytoń.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze gminy Bytoń w wyniku adaptacji poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora oraz zagospodarowania otoczenia obiektu. W zaadaptowanym pomieszczeniu powstanie sala szkoleniowa wraz z zapleczem sanitarnym              i wyposażeniem.

Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane w celu umożliwienia wykonania funkcji integracyjnych zaplanowanych w projektach. Świetlica i jej zagospodarowane otoczenie będzie optymalnym miejscem do realizacji              projektów zaplanowanych przy wsparciu z EFS (zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytoń na lata 2015– 2022).

Wartość projektu: 937 000 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  890 150 zł.

 

czytaj więcej

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

 

Więcej o dodatku węglowym

Wzór wniosku

Klauzula RODO

Załącznik do części I - więcej osób w rodzinie